Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť FARLESK spol. s r. o. v zmysle § 31 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami v rozsahu § 32 ods. 1 zákona (špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov), ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:
dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami,
chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,
identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Definícia pojmov:

osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
dotknutá osoba je fyzická osoba ktorej sa osobné údaje týkajú.
prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise; pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľom je spoločnosť FARLESK spol. s r. o. (ďalej „predávajúci“).
kupujúci je fyzickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na internetovej stránke https://www.eternalshop.sk/.
služby predstavujú ponúkané produkty, ktoré FARLESK spol. s r. o. poskytuje klientom na internetovej stránke https://www.eternalshop.sk/

newsletter je marketingová správa zaslaná e-mailom.
spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Spoločnosť FARLESK spol. s r. o. spracúva osobné údaje kupujúcich v informačných systémoch:
A) e-shop:
osobné údaje sa získavajú na účel uzatvárania kúpnej zmluvy na diaľku bez súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle §13 ods.1 písm. b) zákona.
osobné údaje sú spracúvané v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, e-mail a telefónne číslo.
zákazník e-shopu ako dotknutá osoba si na základe písomnej žiadosti v zmysle §21 ods. 1 zákona môže uplatniť “ Právo na prístup k osobným údajom „.
prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia podľa §31 ods.1 zákona.
osobné údaje sú spracúvané oprávnenými osobami poučenými prevádzkovateľom v zmysle zákona.
služba je realizovaná prostredníctvom spoločnosti Vibration s. r. o.

B) registrácia:
osobné údaje sa získavajú na účel poskytnutia zliav a špeciálnych ponúk, ktoré sú súčasťou vernostného programu, na urýchlenie a zjednodušenie nákupu cez e-shop a tiež na účel marketingových aktivít. Po registrácii budete môcť nakupovať rýchlejšie, a spravovať svoje osobné údaje, najmä doručovaciu adresu.
osobné údaje sú spracúvané na základe udelenia súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona.
súhlas sa udeľuje na dobu platnosti registrácie, t.j. minimálne 2 roky od poslednej objednávky.
súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
osobné údaje sú spracúvané v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, e-mail a telefónne číslo.
registrovaný kupujúci ako dotknutá osoba si na základe písomnej žiadosti v zmysle § 21 ods. 1 zákona môže uplatniť “ Právo na prístup k osobným údajom „.

C) newsletter (správa):
osobné údaje sú spracúvané na základe udelenia súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a). Súhlas je platný po dobu 5 rokov.
spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa.
zoznam e-mailových adries u poskytovateľa služieb je aktualizovaný pred každým odoslaním novej správy
po odoslaní aktuálnej správy je zoznam e-mailových adries u poskytovateľa služieb odstránený vymazaním.
preukázanie udelenia súhlasu na zasielanie správ je záznam zaškrtnutia políčka na webstránke e-shopu.
každá správa obsahuje možnosť bezplatne odmietnuť ich ďalšie zasielanie.
Prihlásený (á) ako dotknutá osoba si na základe písomnej žiadosti v zmysle § 21 ods. 1 zákona môže uplatniť “ Právo na prístup k osobným údajom „.
služba je realizovaná prostredníctvom spoločnosti Basta Digital s. r. o.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
účele spracúvania osobných údajov,
kategórii spracúvaných osobných údajov,
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho:
namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
požadovať opravu nesprávnych osobné údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
si uplatniť na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba.

Predávajúci je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a bezodkladne odo dňa ich doručenia predávajúcemu.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

FARLESK s. r. o., Mierová 228, 821 05 Bratislava, IČO: 31337538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.3929/B.

ReMax Courier Service, spol. s r.o. Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava IČO: 35825456

Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami FARLESK spol. s r. o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Farlesk s.r.o., Mierová 228, Bratislava 82105, 0243191190, objednavky@eternalshop.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info